Planering Här är vi nu
Projektering
Byggnation gata
Färdiga tomter

Sidensvansvägen, Lerdala

Bostäder

I Lerdala planeras för flertalet nya tomter genom en utbyggnad av Sidensvansvägen. Byggnation av gatan och färdigställande av tomter kommer att ske successivt, med planerad start under 2023. Projektet omfattas av befintlig detaljplan.

Projektet omfattar utbyggnad av Sidensvansvägen i sydlig riktning för att primärt skapa tomter till kommunens tomtkö. Utbyggnaden av gatan sker i enlighet med gällande detaljplan för området som upprättades 1976.

Tidplan
Byggnationen av gatan kan ske i etapper men den första etappen planeras att utföras under 2023. Tomter till tomtkön kommer att släppas successivt efter att gatan färdigställs.

Så påverkas du
Projektet bedöms inte påverka allmänheten i någon större omfattning.