Skövde Science City

I linje med Vision Skövde 2040 byggs framtidens Skövde. På området Mariesjö växer nu Skövde Science City fram, en stadsdel där bostäder varvas med företagslokaler, mötesplatser, högskola och service för att skapa dynamik och en levande stadsdel. Satsningen är en av de största som gjorts och omvandlingen beräknas pågå till 2040.

 

Genom att klicka på respektive område på kartan ovan kan du ta del av information om olika delar av området. Välj "Visa alla" för att komma tillbaka till den övergripande informationen om Skövde Science City.

Gå direkt till avsnittet

Vad är Skövde Science City? 
Därför bygger vi Skövde Science City 
Här ligger Skövde Science City 
För vem bygger vi Skövde Science City?
Så ser tidplanen ut 
Så påverkas du 
Så kommer det att se ut i Skövde Science City 
Hållbara och innovativa lösningar
Etablera dig i Skövde Science City
Planprogram för området
Skövde Science City i siffror

 

Aktuellt i projektet

Anläggningsarbeten i Kaplansgatan 2024

Invigning av lekplatsen Oasen 5 december 2023

Frukostmöte 17 november 2023 Skövde Science City

Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan gällande Östra Tegelbruket

Nu flyttar de första hyresgästerna in i Skövde Science City

Frukostmöte 13 juni 2023 Skövde Science City - film

Dagligvaruhandel till Skövde Science City

Nästa steg mot fler lägenheter i Skövde Science City

Plats för lek i Skövde Science City

Nu har vi invigt Mötesplats Skövde Science City- Välkommen in du också!

Stort steg mot framtidens Skövde Science City - Jättadalens markanvisningsavtal signerat 

Kreativa Hus Skövde – en viktig spelare i Skövde Science City

Miniutställning om Mariesjö i samband med samrådsutställningen för ÖP 2040.

Dags för dagligvaruhandelsetablering i Skövde Science City

Frukostmöte Skövde Science City - film

 

Vad är Skövde Science City?

Skövde Science City är en ny stadsdel som kommer att få en egen identitet med friare arkitektur och höga hus. Här planeras för moderna, citynära bostäder, studentbostäder, kontor, nya skolor och förskolor med närhet till affärer, aktiviteter, högskola, vård och service. Allt inramat av en genomtänkt utemiljö med härliga grönområden, gångstråk och mötesplatser.

Målbilden för området

-En levande tät stadsmiljö med nya mötesplatser.
-Forma nya stadskvarter med blandat innehåll.
-Gestalta en stadsdel med egen identitet, friare arkitektur och högre hus.
-Stötta Science Park Skövde och högskolan med lokaler för verksamheter och bostäder.
-Attrahera unga medborgare och företagare och stärka nya branschers närvaro och utveckling.
-Koppla samman angränsande stadsdelar.
-Komplettera trafikstrukturen och skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel.

 

Därför bygger vi Skövde Science City

I linje med Skövde kommuns vision för 2040 bygger vi framtidens Skövde. Satsningen genomförs för att utveckla och möjliggöra fler etableringar inom Skövdes starkaste profilområden smart industri, spelutveckling och fin-tech och för att möta behoven som kommer med ett växande Skövde. Den bärande idén med omvandlingsprojektet Skövde Science City är att ge förutsättningar för ett tryggt och enkelt vardagsliv parallellt med ett dynamiskt och växande näringsliv. Enkelt uttryckt; här ska du kunna utbilda dig, leva, bo och arbeta. Utvecklingen sker i samverkan med högskolan i Skövde.

Det finns fyra huvudskäl för att utveckla den nya stadsdelen:
-Närheten - bättre nyttja områdets centrala läge.
-Science Park Skövde - ge goda förutsättningar för företagsparken och högskolan att växa.
-Bygga ihop staden - koppla samman bostads-/verksamhetsområden i öst med centrala Skövde i väst.
-Centrala bostäder - stor efterfrågan på centrala bostäder och områdets potential att omvandlas till blandstad med bostäder, arbetsplatser och service.

Planprogram  Mariesjö (Skövde Science City)
Kortversion av planprogram Mariesjö (Skövde Science City)

 

Här ligger Skövde Science City

När Skövde Science City är fullt utbyggt kommer området uppta en större del av det  som varit Mariesjöområdet. Området är beläget ett stenkast från Skövde stadskärna och resecentrum, mellan stambanan i väster och väg 26 i öster, Boulongerskogen i söder och inkluderar Stallsiken Södra i norr. Skövde Science City knyter ihop stadsdelarna Stallsiken och Trädgårdsstaden med centrala Skövde. (Gränsdragningen på bilden är inte exakt).

 

 Översikt över områdets geografiska placering. Se informationstext över bilden för syntolkning

För vem bygger vi Skövde Science City?

Skövde Science City byggs för dig. Stadsdelen möjliggör  för verksamhet och för boende under en hel livscykel. Här finns det plats och utrymme för alla generationer att leva, verka, lära och utvecklas tillsammans med varandra. Området ska attrahera unga som gamla, företagare och studenter. Skövde Science City ska också stärka nya branschers närvaro och utveckling.

 

Så ser tidplanen ut

Omvandlingsprojektet Skövde Science City beräknas pågå till 2040. Den årliga takten av färdigställda lägenheter beräknas till cirka 175–200 vilket innebär att fram till 2030 så kommer stadsdelen ha mellan 1000 och 1500 nya lägenheter. 2040 beräknas det totala antalet lägenheter uppgå till mellan 3000 och 4000 nya lägenheter.

 Fram till 2030 beräknas antalet personer som jobbar på arbetsplatser i området att öka med cirka 1200, för att sedan ha en årlig ökningstakt på cirka 450 personer. Fullt utbyggt kommer Skövde science city ha mellan 4000 och 5000 nya arbetsplatser.

Nedan kan du se hur planeringen ser ut för rivning och byggnation i området, år för år fram till 2035. 

Skövde Science City karta - MyCarta

 

Så påverkas du

Rivning och byggnation kommer att pågå i området kontinuerligt till 2040. Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan för trafik och närboende som möjligt. Trots det är störningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå.  Om du bor eller har verksamhet i området kommer du att få direktinformation om arbete kommer att ske som direkt påverkar dig. På undersidorna till denna sida kan du följa arbetet i de olika områdena i Skövde Science City. På den digitala karttjänsten nedan kan du se var grävarbeten pågår just nu. Via länken nedan kan du även registrera dig för att få SMS när vi gör grävarbeten som påverkar framkomlighet.

Driftstörningar, vägarbeten och avstängningar

 

Så kommer det att se ut i Skövde Science City

Skövde Science City kommer få en egen identitet med friare arkitektur och höga hus. I Gestaltningsprogram för Skövde Science City kan du se Skövde kommuns ambition för gestaltning och innehåll för utemiljöerna i området. Programmet visar på förslag till val av material, möblering, träd/grönska, konst, dagvattenhantering, trafikstruktur med mera och ska fungera som riktlinjer för den långsiktiga omvandlingen av dagens verksamhetsområde till den nya stadsdelen Skövde Science City.

Tillsammans med de detaljplaner som tas fram för området utgör gestaltningsprogrammet grunden för hur Skövde Science City kommer att se ut.

Gestaltningsprogram Skövde Science City

 

Hållbara och innovativa lösningar

Skövde växer och det är viktigt att det sker på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skövde science city ska präglas av hållbarhet och varsamhet som samspelar med miljön och naturen. Vi tittar på hållbara lösningar i alla led. Allt från material i byggnader till energilösningar för att området ska vara så resurs- och klimateffektivt som möjligt. Skövde Science Citys struktur och utformning ska underlätta att transportera sig i området utan bil. Området kommer förses med ett antal så kallade mobilitetshus som genom sina strategiska placeringar minimerar fordonsrörelser i området. I Skövde science city kommer dessutom cykel- och bilpooler ses som ett naturligt inslag. Kollektiva färdmedel kommer också att vara lättillgängliga för området.

 

Etablera dig i Skövde Science City

Starta upp, etablera och väx vidare i Skövde Science City. På länkarna nedan kan du läsa mer om etablering i Skövde kommun och Skövde Science City.

 

Lokaler att hyta ut?

Har du lokaler du vill hyra ut till hyresgäster sin idag finns i Skövde Science City? Kontakta Jonas Isacson Näringslivsutvecklare genom Kontaktcenter Skövde kommun 0500-49 80 00.

Business Skövde 
Etablera och driva företag

 

Planprogram för området

För att utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur stadsdelen bäst kan utvecklas i framtiden har ett planprogram tagits fram med förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020. Du kan ta del av hela programmet samt kortversion nedan.

Planprogram  Mariesjö (Skövde Science City)
Kortversion av planprogram Mariesjö (Skövde Science City)

 

Skövde Science City i siffror

-175–200 lägenheter och studentbostäder per år från 2025.
-Av de 170 lägenheter som byggs i det första kvarteret kommer 50 att bli studentbostäder och 30 ungdomslägenheter för personer upp till 30-årsåldern.
-
Mellan 1000 och 1500 nya lägenheter och studentbostäder år 2030.
-Runt 3000–4000 lägenheter och studentbostäder år 2040.
-25 000 kvadratmeter kontor och liknande lokaler till högskolan och Science Park år 2030.
-100 000 m2 kontors-och högskoleyta år 2040.

 

Investeringar

-Bostäder 7-8 miljarder kronor.
-Verksamhetslokaler 3-4 miljarder kronor.
-Offentlig miljö 2-3 miljarder kronor.