Planering Här är vi nu
Detaljplan
Projektering gata
Byggnation
Klart

Arenaområdet Motorn

Bostäder Gator och parkering

Vid Badhusgatans norra del i centrala Skövde planeras för bostäder på kvarteret Motorn. För detta krävs att ställverket flyttas från platsen och att marken saneras.

Tanken är att området kommer berikas med tre punkthus . Dessutom behöver området rymma en yta för dagvatten från Badhusgatan. Badhusgatan kommer också till viss del att förändras med nya infarter samt gång och cyckelstråk.

Planprocessen har ännu inte startat, men tidsplanen är att detaljplanen skall tas fram till 2024 och att byggnationen av ca 150 bostäder kan påbörjas 2026. Detaljplanen tas fram i samarbete med exploatören. 

I och med ombyggnationen av Badhusgatan kan framkomligheten vara begränsad.