Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Trädgårdsstaden etapp 4

Bostäder Gator och parkering

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.

    I november 2019 påbörjades planeringen för etapp 4 av Trädgårdsstaden. Etapp 4, som är Trädgårdsstadens sista och minsta etapp, beräknas innehålla 100 – 130 bostäder. Även i denna etapp blir det en variation av bostäder men med tyng på små-hustomter. De tomter som är lite svårare att bebygga kommer tillfalla olika exploatörer medan övriga småhustomter (ca 50 st) kommer att gå till den kommunala tomtkön. 

Detaljplanen och detaljprojektering av området är klart. Anläggningsarbetet, med ubyggnad av gator och underliggande ledningar, kommer starta för den första delen (västra) under hösten 2022. Till hösten 2023 kommer troligtvis tomterna i denna första del av etappen att kunna släppas.  Utbyggnaden av gator och lednigar för nästa del (den östra) kommer sedan att starta vintern 2023 och förhoppningsvis kommer detta område släppas hösten 2024. 

Detaljplan

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 4 fick laga kraft 2021 och du hittar den tillsammans med utredningar nedan. 

 - detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 4  

- Behovsbedömning 

- Planprogram för Horsås trädgårdsstaden

- Kvalitets- och gestaltningsprogram

- Naturvärdesinventering

- Projekterings-PM Geoteknik

- Arkeologisk utredning

- Dagvatten- och Skyfallsutredning

- PM Trafik- och buller

Virituell rundvandring

För att få en överblick av alla etapper av Trädgårdsstaden rekomenderas att besöka den virituella rundvandringen som tagits fram under 2022. 

 

Här finns en virtuell rundvandring att kika närmare på.