Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Snäckan 26

Bostäder

På kvarteret Snäckan 26 som är privatägd har en detalplan som möjliggör för bostadsbyggnation vunnit laga kraft. Platsen är strategiskt belägen, med närhet till stadskärnan, Högskolan i Skövde och Norrmalms handelsområde.

Om detaljplanearbetet

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon form av verksamhet inom handel eller kontor. Tillåten markanvändning ändras från handel till bostadsändamål, samt handel och kontor.

Två avgränsade byggrätter möjliggör för en större byggnad placerad parallellt med Mariestadsvägen, och en mindre byggnad, placerad längre in på fastigheten, med ett gårdsrum mellan byggnaderna.

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Plankarta och planbeskrivning finns här.