Attefall & attefallstillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver göra en anmälan om


 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
  (ange om det är fritidshus eller permanentbostad)
 • Tillbyggnaden är högst 15 kvadratmeter
 • Byggnaden är högst 30 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30 kvadratmeter tillsammans
 • Byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • Byggnaden placeras fristående, men i närheten till bostadshuset
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det

  Du behöver alltid bygglov om


 • Kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • Byggnaden placeras inom eller i anslutning till markområde för Försvarsmakten
 • Byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • Byggnaden placeras närmare än 30 meter till järnväg
 • Byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter


Allt du behöver veta om anmälan för attefall

  Handläggningstid: ca 2-4 veckor     Kostnad: ca 2 800 - 4 300 kr


Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via e-tjänst
 • Situationsplan
 • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar , om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns
 • Konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • Redovisning av byggnadens genomsnittliga så kallade U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för ett permanentbostad
 • Redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Steg 1: Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Steg 2: Ta fram kartunderlag till situationsplan

Steg 3: Redovisa var byggnaden ska placeras

Steg 4: Skapa en kontrollplan

Steg 5: Gör en fasadritning

Punkt 6: Gör en planritning

Steg 7: Gör en sektionsritning

Steg 8: Konstruktionsritningar

Steg 9: Godkännande från berörda grannar

Steg 10: U-värdesberäkning

Steg 11: Skicka in din anmälan