Ekonomibyggnader

En ekonomibyggnad är en byggnad som används till jord- och skogsbruk. Till ekonomibyggnader hör bland annat magasinsbyggnader, ladugård eller maskinhall för jordbruksmaskiner.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver bygglov om du vill


  • Uppföra en ekonomibyggnad inom detaljplanerat område samt områdesbestämmelser med förhöjd lovplikt
  • Uppföra byggnader som inte tillhör jordbrukets behov är till exempel fristående verksamheter så som mejeri, garage för privatbilar, slakteri, stall för hästar och ridhus

 

Förhöjd lovplikt

  Du behöver oftast inte bygglov om


  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område
  • Det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten och att byggnaden är till för jordbrukets behov

Du kan läsa mer om ekonomibyggnader på Boverkets hemsida

Allt du behöver veta om ekonomibyggnader

  Handläggningstid: ca 5-10 veckor     Kostnad: ca 10 600 - 15 200 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst
  • Bygglovsritningar som plan-, fasad- och sektionsritning
  • Situationsplan samt karta
  • Eventuellt en förprövning hos Länsstyrelsen samt strandskyddsdispens