Strandskydd

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens.

Andra tillstånd kan behövas

 

  Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill


  • Bygga nytt inom strandskyddat område
  • Ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
  • Utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
  • Gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
  • Sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område

  Du behöver inte strandskyddsdispens om du vill


  • Utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen

Allt du behöver veta om ansökan för strandskyddsdispens

  Handläggningstid: ca 8-52 veckor     Kostnad: ca 13 700 kr


I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid, det beror på ärendets komplexitet

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan om strandskyddsdispens, via e-tjänst
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar
  • Fotografier