Aspö förskola

Kommunal förskola

En modern förskola belägen i vackra omgivningar vid Aspö.

Aspö förskola har fem avdelningar och har ett eget tillagningskök där maten lagas. Utevistelse är en viktig del i förskolans verksamhet där både förskolans gård och den fantastiska närmiljön finns att tillgå.

Förskolans vision

  • Skapa de bästa förutsättningar för livslångt lärande för alla barn i en trygg, positiv, naturnära och miljövänlig verksamhet.
  • Ha en gemensam grundsyn och ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare.
  • Ha ett förhållningssätt som präglas av lyhördhet, respekt och förståelse för varandra, barn och vuxna. Se varandras olikheter som en tillgång.
     

Barnsyn och förhållningssätt

Förskolans förhållningssätt utgår från att barn är kompetenta och har en tilltro till deras olika förmågor. Personalen vill uppmuntra barnens nyfikenhet i en inspirerande lärmiljö där de ska få möjlighet att utforska och utveckla sina intressen och ha inflytande över sin dag.

Alla barn är allas barn och all personal tar ansvar för alla barns välbefinnande. Alla barn ska känna sig respekterade, värdefulla och bli tagna på allvar. På Aspö förskola är det viktigt att lyssna på barnen, respektera deras tankar och att reflektera tillsammans.

Leken utgör en viktig grund i förskolans verksamhet. Pedagogerna är delaktiga och finns där som stöd i utvecklandet av barnens lekprocess.

På Aspö förskola arbetas ständigt med att utveckla verksamheten och kvaliteten. Målsättningen är att förskolan ska vara en förskola där barn, vårdnadshavare och personal trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.