Claesborgs förskola

Kommunal förskola

En förskola i två våningar som ligger nära naturen i Hentorp.

Förskolan har sex avdelningar, två för de yngsta barnen och fyra för de lite äldre barnen.

Förskolans närmiljö och dess omgivningar utforskas ofta genom vistelser i naturen. Där blir det naturligt för barnen att träna sin motorik samtidigt som miljön värnas och vårdas.

Förskolan arbetar medvetet med att främja barnens lust att lära genom leken. Det är genom leken som barnen utvecklar social kompetens. Man arbetar också regelbundet och strukturerat med att stimulera barnens språkliga och matematiska utveckling. Målsättningen är att du som förälder ska känna dig lugn och trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.

Verksamheten

Trygghet, möten, ledarskap, flexibilitet, värderingar - är ord som är viktiga i verksamheten.

Tillsammans bygger vi framtiden!

Förskolan satsar på att utveckla ett förhållningssätt som bygger på samspel mellan barn och vuxna. Personalen utgår från barnens intresse vilket leder till ett forskande och problemlösande arbetssätt.

Miljön är föränderlig inne på avdelningarna och utgår från barngruppens behov. Alla aktiviteter ska vara så anpassade till barnen som möjligt och barnen kan delas in i mindre grupper under dagen.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.