Förskolan I ur och skur Tuvan

Fristående förskola

Förskolan ligger i Stöpen och är ett personalkooperativ.

Kort om förskolan

Förskolan I Ur och Skur Tuvan är ett personalkooperativ och finns i Stöpen på Kunskapsvägen 5.

Vår målgrupp är barn i åldern tre till fem år.

Vi har en egen kö och för att ställa sig i den kan du ringa till oss eller hämta en anmälningsblankett från vår hemsida, se länk nedan.

Tuvan är en enskild förskola som arbetar efter pedagogiken I Ur och Skur. Vi använder oss av läroplanen (Lpfö 18) som grund och naturen som pedagogiskt verktyg.

Pedagogiken

Grundidén för I Ur och Skur är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse ute i naturen året om. Att vistas ute (även inne) är en central del i pedagogiken och varje dag gör pedagogerna val kring vad som passar bäst för gruppen, individen och verksamheten.

Inom I Ur och Skur är den upplevelsebaserade inlärningen viktig. Barnen får uppleva med hela kroppen och öva alla sina sinnen. Kunskap ges genom vistelse, lek, ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen.

Pedagogerna är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Genom att ställa öppna frågor som börjar med "Hur?" och "Varför?" stimuleras barnens tänkande runt det vi gör, skapar intresse och nyfikenhet. Det är roligt att fundera över frågor som inte heller vi vuxna har alla svar på.

Skogen bjuder på fantastiska möjligheter till lek, fantasi och kreativitet. Miljön är inte tillrättalagd och det främjar barnens koncentrationsförmåga och motoriska utveckling. Att vistas utomhus främjar även hälsan och vårt välbefinnande.  

Länk till I ur och skur Tuvans webbplats

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.