Trollsländans förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden mitt i hjärtat av Södra Ryd.

Förskolan har fyra avdelningar. På Stjärnan och Månen går de yngre barnen och på Solen och Raketen går de lite äldre barnen.

Om förskolan

Förskolan har rymliga lokaler som inreds och anpassas efter barnens behov och intressen. Barnen kan mötas i både större och mindre grupper i den stora ateljén, på torgen, som ligger i anslutning till avdelningarna, och utomhus. Utemiljön är varierande då det finns tillgång till både gungor, klättermöjligheter och flera sandlådor. En härlig skogsdunge med kuperad mark möjliggör upptäckter och utforskande i takt med att den förändras med årstiderna. Förskolegården har även mindre gårdar där barnen kan vara i ett mindre sammanhang för att leka och utforska tillsammans med en pedagog. Varje avdelning har sin egen entré och barnen äter i mindre grupper på sin hemvist. Trollsländan har ett eget tillagningskök och en egen kock som tillagar alla måltider.

Språklig medvetenhet

Förskolan arbetar ständigt med att utveckla barnens språkliga medvetenhet genom att pedagogerna är närvarande. De lyssnar in och är medforskande i leken och undervisningen. Man arbetar med flerspråkighet och ser mångkulturen som en tillgång. Som en del i det språkutvecklande arbetssättet använder de sig av bilder och tecken för att förstärka det talade ordet. För att pedagogerna ska möta alla barn delas de in i mindre grupper under dagen. Förskolan arbetar efter en kommungemensam språkplan.

Trollsländans förskola strävar efter att utveckla trygga, glada, självständiga och kreativa barn med en stark tro på sig själva och sin förmåga. De vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandra och fungera i grupp.

Leken utgör en viktig grund i förskolan och det är genom lek och samspel som barnen lär och utvecklas. Genom att pedagogerna är delaktiga i och nära barnens lek så kan man utveckla lekprocesserna samt stötta och utmana barnen i sin språkliga utveckling.

Alla förskolor i Södra Ryd arbetar med en gemensam årslång saga där det är barnens intresse för sagans olika delar som styr vilken inriktning projektet tar. Genom att pedagogerna ikläder sig de olika karaktärer som finns i sagan eller använder handdockor, skapar de magi och håller projektet levande. Det gör att barnen ges möjlighet till många konstnärliga processer.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.