Fjärilens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden i stadsdelen Södra Ryd.

Förskolan består av fem hemvister:

  • Pärlan 1 år
  • Topasen 2 år
  • Rubinen 3 år
  • Smaragden 4 år
  • Safiren 5 år


Förskolans arbetssätt

Läroplanen för förskolan är styrdokumentet och är den grund som verksamheten vilar på. Förskolan inspireras även av tankarna från Reggio Emilia, en pedagogisk filosofi. Barnsynen präglas av att barnet är i centrum i varje del av verksamheten.

Miljön, såväl ute som inne, ska vara inspirerande och tillåtande. Materialet är åldersanpassat och möblerna är på barnens nivå. Gemensamma ytor är entré, mötestorg, matplats och ateljé/vattenrum.

Förskolan har ett temainriktat arbetssätt och arbetar med projekt. Pedagogen är en medforskare och läroprocessen är det viktiga, inte resultatet. Dokumentation i ord och bild hjälper både barn och pedagoger att reflektera över det de gjort och lärt sig. Det är även ett tillfälle för föräldrar att få mer insyn i verksamheten.

Språklig medvetenhet

Förskolan arbetar regelbundet och strukturerat för att på ett spännande och lustfyllt sätt stimulera till språkutveckling och språklig medvetenhet.

Genom att använda språklekar, språkpåsar och sagokort lockas barnen att använda sitt språk och tränas i att ge uttryck för sina uppfattningar samtidigt som begrepps- och ordförråd utvecklas. Barn med annat modersmål stöttas genom att om det är möjligt erbjudas stöd på deras eget språk.
 
På förskolan arbetar de också för att öka små barns intresse för matematik genom att de upptäcker och försöker förstå matematiska begrepp som de möter i vardagen.

Natur och miljö

Barn och personal gör regelbundna skogsbesök där barnen upptäcker och lär sig om naturen, att värna om och vårda sin miljö.

Kulturmöten

Eftersom förskolan är mångkulturell intresserar de sig för andra kulturer. De firar svenska traditioner och högtider.

Föräldrainflytande

När ett barn börjar på förskolan, bjuds föräldrarna in tillsammans med barnet till inskolning. Familjen får då bekanta sig med förskolans verksamhet och lära känna barn och personal.  
 
Varje förälder erbjuds minst ett samtal per läsår för att tillsammans med personalen prata om hur förskolans verksamhet stöttar barnets lärande.
 
Förskolan strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna, som under läsåret bjuds in till föräldramöte, föräldraråd, drop-in och gemensamma fester tillsammans med barnen.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.