Fjärilens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden i stadsdelen Södra Ryd.

Förskolan består av fem hemvister:

  • Pärlan 1 år
  • Topasen 2 år
  • Rubinen 3 år
  • Smaragden 4 år
  • Safiren 5 år

 

Förskolans arbets- och förhållningssätt

Förskolans undervisning vilar på och har sin grund i ett styrdokument, Läroplan för förskolan, där arbets- och förhållningssätt genomsyras av demokrati och att barnet är i centrum.  

Lärmiljöer inom- och utomhus är tillåtande och tillgängliga för alla barn och är utformade för att inspirera och locka till lek. Pedagogiskt material är åldersanpassat och möblerna är på barnens nivå. Gemensamma ytor är entré, mötestorg och ateljé med vattenateljé samt matsal med eget tillagningskök och egen kock.  

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt, där pedagogen är medforskare och lärprocesserna är meningsfulla. Dokumentation i form av bild, film och text är ett pedagogiskt verktyg för att få syn på barns lärande och på pedagogernas strategier. Genom dokumentationen får även vårdnadshavare möjlighet till insyn i undervisningen och utbildningen.

Leken utgör en viktig grund för förskolans arbetssätt. Barn lär sig och tar sig an sin omvärld genom lek och det är i leken barnens tankar och erfarenheter synliggörs. Pedagogerna är delaktiga och nära barnens lek för att utveckla lärprocesserna samt stötta barnen i deras utveckling.  

Språklig medvetenhet 

Förskolan arbetar kontinuerligt med att skapa strukturerade samt spännande och lustfyllda undervisningsmoment för att stimulera barnens språkutveckling och språkliga medvetenhet. Undervisningsmoment som språklekar, språkpåsar och sagokort stimulerar barnen till att vilja använda det muntliga språket. Genom att dagligen samtala och sätta ord på vad barnen och pedagoger gör, utvecklas och utvidgas barnens ordförråd. Som en del i förskolans språkutvecklande arbetssätt använder de sig av bildstöd och tecken som stöd (TAKK) för att förstärka det talade ordet. Förskolan arbetar med flerspråkighet och ser mångkulturen som en tillgång. 

Föräldraaktiv inskolning 

Förskolan arbetar med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavare och barn deltar aktivt i förskolans alla moment för att skapa trygghet och för att lära känna pedagoger och miljön.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.