Billingstorps förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära centrum och har närhet till både natur och kulturella möjligheter.

Det finns fyra avdelningar på förskolan. På Kullen och Dalen vistas de yngsta barnen och på Hagen och Ängen de lite äldre barnen.

Förskolan har rymliga lokaler som är väl anpassade till verksamheten och ett eget tillagningskök där den goda maten tillagas. Barnen äter på sina avdelningar så att en lugn och positiv måltidssituation kan skapas.

Förskolans gård ger barnen gott om utrymme för lek och rörelse. Det finns möjlighet att dela av gården med grindar för att kunna leka i mindre grupper och i olika lekmiljöer.

Tema- och samarbete

Billingstorps förskola utgör en gemensam enhet tillsammans med Karstorps förskola. Under många år har verksamheten utvecklats gemensamt. Pedagogerna träffas för att utbyta erfarenheter, utmana varandras tankar, inspirera och hjälpa varandra.

De har arbetat med Skolverkets matematiklyft, läslyft och specialpedagogik för lärande och utvecklat dessa områden i kollegialt lärande och med stöd i aktuell forskning.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas.

Alla pedagoger i kommunen arbetar hela tiden för att utveckla barnens språkliga medvetenhet och har en gemensam språkplan för detta.

Förskolans mål

  • Förskolan har attraktiva lärmiljöer och mötesplatser både ute och inomhus där utmaningar, inspiration och kreativitet möjliggörs.
  • Barnens intressen och idéer syns tydligt i lärmiljöerna. Lärmiljöerna är tydliga, anpassade och tillgängliga för alla barn.
  • Pedagogernas förhållningssätt präglas av värme, glädje, struktur och tydlighet.
  • Den språkmedvetna pedagogen har kännedom om och använder sig av de språkutvecklande verktyg som beskrivs i språkplanen, till exempel bildstöd, tecken, röst, kropp, pekprat, blicklar, gester och material.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.