Rosenhaga förskola

Kommunal förskola

En modern förskola som ligger i området Lunden.

Rosenhaga förskola hämtar inspiration från Reggio Emilias förhållningssätt. Förskolans grundsyn på lärandet är att man tillsammans med andra får möjlighet att utforska och föra fram sina teorier. Att tillsammans med medforskande vuxna erövra kunskaper. Barn söker och erövrar kunskaper genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men även genom att iaktta, samtala och reflektera.

Genom dokumentation kan personalen tillsammans med barnen reflektera över vilket lärande/upptäckter som har uppstått för att sedan gå vidare i sitt utforskande.

Två gånger per månad har rektor barnråd med två barn från varje hemvist. Vid barnrådet diskuteras barnens frågor och tankar om verksamheten.

Förskolan har pedagogista, ateljerista och utepedagog.

Förskolans ledord

Delaktighet
För att skapa meningsfull verksamhet ska alla vilja vara delaktiga. I en delaktighet finns acceptans för olikhet. Att våga visa sitt eget tänkande och samtidigt ta till sig andras åsikter och tankar. Förskolan arbetar medvetet för att se till att det ges möjlighet för att vara delaktig i verksamheten.

Utforskande
Miljön både inne och ute ska erbjuda kreativa arenor där material inbjuder till möjligheter att komma med fantasirika idéer och lösningar. Verksamheten bygger på lärande möten mellan barn, pedagoger samt övriga samhällsmedborgare. I samspelet med andra får barnen på ett lekfullt sätt utforska omvärlden. Verksamheten utgår från barnens egna förmågor och intressen.

Glädje
Det ska vara roligt att lära. Genom glädjen till att kunna uttrycka sig, klara av saker samt att känna sig välkommen bygger barnen självkänsla. Alla är viktiga, att alla tillsammans utforskar och har roligt. Genom att möta varandra med glada och intresserade ögon så motiverar de varandra.

Olikhet
Möten ger förskolan möjligheter att se att det finns olika sätt att tänka. Att se att man kan göra på många olika sätt visar på olikheten bland oss. Att våga pröva nytt, fantisera och problematisera tillsammans med andra bidrar till att utveckla förmågan att kunna förhandla samtidigt som man får förståelse för olikheten, där olikheten blir en tillgång.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.