Lundagårdens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i området Lunden med närhet till lekplatser, skog, natur och stadsmiljö.

Lundagårdens förskola, som består av fem avdelningar, har fyra stora gårdar runt om som lockar och utmanar barnen till variation och lärande i sin lek.

Förskolans ledord är Trygghet, Utveckling, Glädje och Tillsammans

Förskolan arbetar mycket med barns trygghet, vilket är grunden för deras utveckling och lärande. Tillsammans med vårdnadshavare har förskolan en öppen och god kommunikation. De vill att det ska kännas tryggt att lämna sina barn på Lundagårdens förskola.

Utbildningen utgår från barnens erfarenheter och intressen. Leken är viktig för barns lärande och utveckling gällande deras fantasi, samspel med andra samt turtagning. Pedagogerna är närvarande, lyssnar och utforskar tillsammans med barnen i leken och i undervisningen. Tillsammans bidrar det till ökad glädje samt barnets känsla av att det är en tillgång i gruppen. Det är också viktigt att utmana varje barn utifrån sin nivå, så att de får en ökad tilltro till sin egen förmåga.

Pedagogerna arbetar ständigt med att utifrån barnens inflytande, utveckla och förbättra tillgängliga lärmiljöer för barns språk- och flerspråkiga utveckling.

Pedagogerna utvecklar också arbetet med att olika digitala verktyg ska bli en naturlig del av undervisningen tillsammans med barnen.

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.