Värsås förskola

Kommunal förskola

En modern förskola som ligger i anslutning till ett seniorboende i samhället Värsås.

Värsås förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola och består av fyra avdelningar: Snickargården med barn i åldrarna 1-2 år, Norrgården med barn i åldrarna 2-3 år, Mellangården med barn i åldrarna 3-4 år och Sörgården med barn i åldrarna 5-6 år.

Förskolan har tre nyckelord som de vill ska genomsyra sin verksamhet: utforskande lärande, delaktighet och gemenskap.

Utforskande lärande

Förskolan utgår från att barn kan och vill. Barn lär av och med varandra, med sina sinnen, på olika vis och genom att prova sina egna och andras teorier. Pedagogerna ska vara medforskare och lyhörda för barnens olika sätt att lära. Genom att följa barnens lärande/utforskande enskilt och i grupp ökar pedagogernas kunskap om barns lärandeprocess.

Förskolan har en tillåtande miljö, där barn och pedagoger ges möjlighet att lära genom att utforska. Miljöer, material och pedagogernas förhållningsätt skapar förutsättningar för detta. Utforskandet leder till nya erfarenheter och kunskaper.

Delaktighet

Demokrati – att få sin röst hörd. Barnen får utifrån sina egna förutsättningar möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i projekt, miljöer, dokumentation, planering, rutiner och i beslut. Barnens delaktighet sker på deras egna villkor och utifrån ett eget val. De får ta ansvar och möjlighet att prova själva. Pedagogens ansvar är att se alla barn i de processer de just nu befinner sig i.

Gemenskap

På förskolan vill man att alla ska känna sig välkomna, alla barn är allas barn. Personalen samarbetar över avdelningarna och har ett gemensamt projekt för hela förskolan. Det finns en miljö och ett synsätt som främjar gemenskap vilket kräver gemensamt ansvar av både barn och vuxna.

Personalens önskan är att barnen utvecklar sin sociala kompetens och blir trygga individer i samhället. Grunden läggs genom att barnen involveras i gruppgemenskapen på förskolan och där gemenskap främjas genom att tillsammans se möjligheter att hjälpa varandra, visa empati och göra roliga saker ihop.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.