Björkebackens förskola

Kommunal förskola

En nybyggd förskola i Stöpen med skogen som närmsta granne.

Förskolan är byggd i två plan och består av sju avdelningar med två hemvister per avdelning. På övre plan bedrivs verksamhet för de äldre barnen och på nedre plan för de yngre. Det finns flera olika mötestorg, ateljéer samt en fantastisk gård som är uppdelad i mindre lekzoner vilket ger möjlighet till många olika möten och aktiviteter. Maten tillagas i ett välplanerat kök och serveras ute på avdelningarna.

Förskolan inspireras av Reggio Emilias grundtankar och filosofi. Reggio Emilia är en stad i Italien där man på förskolorna utvecklat en pedagogik som bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet som utvecklas individuellt och i samspel med andra. Pedagogiken grundar sig på barnens behov och intressen. Det stämmer väl med förskolans uppdrag utifrån läroplanen.

Björkebackens förskola arbetar projektinriktat utifrån temat ”Hållbar framtid” med en fördjupning på ”Trädets hemliga liv”.

Björkebackens pedagogiska idé

Pedagogerna arbetar efter en barnsyn där man ser barnet som ett barn med kompetens, nyfikenhet och med lust att undersöka och utforska sin omvärld. Pedagogerna vill ge barnen möjlighet att lära genom att försöka, undersöka och dra egna slutsatser samt själva lära sig förstå vad barnen gör och hur de tänker och utmana dem vidare. De är måna om att barnen har tillgång till kreativa material som inbjuder till att skapa, konstruera och tänka nytt. Barnen dokumenterar, fantiserar och reflekterar tillsammans och till sin hjälp i sitt undersökande använder de digitala verktyg.

På förskolan vill man att barn, familjer och pedagoger arbetar tillsammans för ett samhälle där mänskliga värden och ett demokratiskt förhållningssätt är viktigt. Delaktighet - Trygghet - Glädje - Framtidstro är värdeord som genomsyrar Björkebackens verksamhet.

Förskolan har torgetpedagog, musikpedagog och två utepedagoger. I dessa verksamheter möts barnen i det lilla och får genom samarbete, kreativitet, fantasi och rollek fördjupa sig i avdelningens projekt. Utifrån detta arbetssätt erbjuds barnen många olika kreativa språk.

Förskolan har även en pedagogista som stöttar personalens pedagogiska arbete genom regelbunden reflektion i arbetslagen. Pedagogistan bygger broar mellan ledning, pedagoger, barn och familjer på många olika sätt och i olika sammanhang för att barnen ska få möjlighet att bli sitt bästa möjliga jag på sin förskola.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.